Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2018

Vloga nacionalnih ustav v pravu Evropske unije. Od skupnih vrednot do medsebojnega zaupanja in tvornega dialoga

Objavljeni prispevek je dr. Koen Lenaerts, predsednik Sodišča Evropske unije, predstavil na slovesnosti ob dnevu ustavnosti na Ustavnem sodišču Republike Slovenije 21. decembra 2017. V njem predstavlja različne vidike razmerja med nacionalnimi ustavami in pravom Evropske unije, ki se je oblikovalo predvsem prek sodne prakse najvišjih sodišč v državah članicah in Sodišča Evropske unije.
Več...

Mnogoteri dragoceni darovi »sekularnega papeštva«

Ob petindvajsetletnici delovanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije je na Bledu junija 2016 v organizaciji slovenskega ustavnega sodišča potekala znanstvena konferenca, ki so se je udeležili ugledni gostje z drugih evropskih ustavnih sodišč in nekaterih mednarodnih sodišč. Pričujoči zapis povzema poglavitne poudarke in jih umešča v širše teoretično obzorje razprav o ustavnem sodstvu.
Več...

Pojem umetnosti v nemški ustavnopravni doktrini

Prispevek obravnava vprašanje razmejitve umetniških del od ne-umetnosti v primerih sodnega reševanja kolizije med svobodo umetniškega ustvarjanja ter drugimi ustavno varovanimi pravicami in interesi. To vprašanje je zlasti pomembno za nadaljnji korak sodne presoje, tj. tehtanje in pravno vrednotenje okoliščin posameznega primera, pri katerem je treba upoštevati specifičnosti umetnostne zvrsti ali umetniške izrazne oblike, ki ji presojano delo pripada.
Več...

Vpliv grožnje na oblikovanje in izjavo pogodbene volje ter pravne posledice

V prispevku avtorica obravnava razliko med pogodbo, ki je bila sklenjena pod vplivom nedopustne grožnje, in pogodbo, ki zaradi nedopustne grožnje sploh ni bila sklenjena.
Več...

Analiza in dileme kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami

Prispevek predstavi problematike kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je prežeto z dogmatičnimi dilemami, ki se izražajo tudi v domači sodni praksi.
Več...

Številka 3-4/2018

Usmeritve delovanja slovenskega sodstva v letu 2018

V prispevku predsednik Vrhovnega sodišča RS poudarja nekatere rezultate poslovanja slovenskega sodstva v letu 2018. Ti kažejo nadaljevanje pozitivnih trendov iz preteklih nekaj let, zlasti glede zmanjševanja števila nerešenih zadev in skrajševanja časov njihovega reševanja. 
Več...

Subrogacijska ali regresna narava povračilnih zahtevkov

Prispevek obravnava naravo povračilnih zahtevkov. Povračilni zahtevek je zahtevek, ki nastane tistemu, ki je v korist drugega opravil določeno izpolnitev.
Več...

Primerjalnopravni argument v slovenski ustavnosodni presoji

Globalizacija pravosodja postaja nujna komponenta v čedalje bolj globalizirani mednarodni skupnosti, v kateri se zakonodajna in izvršilna veja oblasti pehata na naddržavno raven. Ustavna sodišča se ob vzpostavljanju enotnih standardov varovanja človekovih pravic čedalje pogosteje ozirajo čez meje ter tako iščejo zamisli za reševanje zapletenih ustavnopravnih vprašanj v tuji sodni praksi.
Več...

Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega spola v Republiki Sloveniji

Veljavna zakonodaja pravno ureja štiri oblike življenjske skupnosti, in sicer zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost ter sklenjeno in nesklenjeno partnersko zvezo. Pravice istospolno usmerjenih oseb se navezujejo predvsem na osebni status, ki ima vpliv oziroma posledice tudi na druga pravna področja.
Več...

Dobronamernost in krivda: na rob odločbi Ustavnega sodišča Up-258/15 z dne 30. novembra 2017

Avtor na podlagi analize odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije Up- 258/15 razpravlja o problematiki naklepa in zmot pri normativnih zakonskih znakih vrednostne narave.
Več...

Dialektika pravnega načela – protislovje in arbitrarnost odločitve

Eno od obeležij pravne teorije po drugi svetovni vojni je interes, ki ga je namenila raziskovanju načel v pravnem diskurzu. Pravna teorija je razvila več instrumentov, ki omogočajo uporabo pravnih načel (na primer R. Dworkin). V pričujočem prispevku so poudarjeni razlogi, zaradi katerih velja aplikacija načel za težjo od aplikacije pravil.
Več...

In memoriam Vesna Fortuna (1948–2018)

Pred kratkim je v 70. letu umrla dolgoletna urednica in skrbnica knjižnih izdaj GV Založbe Vesna Fortuna.
Več...

Številka 5-6/2018

Izdaja delnic imetnikom mešanih obveznic za stvarne vložke pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala

Zagotovitev delnic imetnikom zamenljivih obveznic in obveznic z delniško nakupno opcijo je eden od zakonsko dopustnih namenov pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 
Več...

Financiranje stroškov arbitraže s strani tretjih oseb

Financiranje stroškov arbitraže (TPF) s strani tretjih oseb je danes ena najaktualnejših tem v mednarodni arbitraži.
Več...

Prisedniški ali skabinski sistem sodnega odločanja (nem. Schöffengerichte) kot oblika udeležbe državljanov pri sojenju

Avtor v članku obravnava udeležbo laikov pri sojenju v obliki prisedniškega sodišča oziroma skabinskega sistema odločanja (tudi t. i. model kolaborativnega laičnega sodišča). 
Več...

Kazenskopravno varstvo moralnih avtorskih pravic

Predmet članka je kazenskopravno varstvo moralnih avtorskih pravic, določeno v 147. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) pod naslovom »Kršitev moralnih avtorskih pravic«. 
Več...

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim

Avtor predstavi knjigo Mateje Jeraj in Jelke Melik »Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog«, ki je izšla pri Arhivu Republike Slovenije leta 2017 kot drugi del (prvi del je izšel leta 2015) širše razprave in neke vrste sklepno razmišljanje o t. i. Nagodetovem procesu. 
Več...

Številka 7-8/2018

Ustavnosodna presoja avtonomnosti parlamenta

Avtonomnost parlamenta je posledica zagotavljanja delovanja sistema zavor in ravnovesij ter izhaja iz načela delitve oblasti. Ustavno sodišče Republike Slovenije pri presoji avtonomnosti parlamenta izhaja iz ustavnega načela o delitvi oblasti in presoja tudi razmerje med avtonomnostjo prvega in drugega doma parlamenta. 
Več...

Odprava ustavne diskriminacije na predsedniških volitvah v Bosni in Hercegovini

Bosansko-hercegovska ustava določa, da so lahko člani tričlanskega Predsedstva BiH zgolj bosansko-hercegovski državljani, ki so pripadniki enega od treh konstitutivnih narodov v BiH – Bošnjaki, Hrvati in Srbi. Preostale državljane BiH, ki niso pripadniki enega od treh konstitutivnih narodov, oziroma ustavno kategorijo »drugi« pa negativno diskriminira, saj ji ne omogoča članstva v Predsedstvu BiH. 
Več...

Lokacijska preveritev med diskrecijo in pravno vezanim odločanjem

Članek obravnava bistvena procesno- in materialnopravna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z novim pravnim institutom lokacijske preveritve, ki ga je uvedel novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). 
Več...

Pomen obrazložitve odločbe na primeru odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi »Drugi tir«

Namen prispevka je opozoriti na pomembnost jasne, strukturirane in logično koherentne obrazložitve pravnih odločitev. Da ni pomembna le končna odločitev, ampak tudi argumentacijska pot, ki je odločevalca pripeljala do take odločitve, se zavedamo toliko bolj takrat, ko nas neka odločitev preseneti in skušamo iz obrazložitve (ki je, če v postopku nismo sodelovali, pogosto edini vir informacij o odločilnih dejstvih zadeve) razbrati nosilne razloge zanjo. 
Več...

Časovnost razlage zakona

Avtor predstavi knjigo Časovnost razlage zakona, ki je leta 2018 izšla pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti kot rezultat znanstvene konference.
Več...

Kofi Atta Annan (1938–2018)

Avgusta 2018 je mednarodno skupnost pretresla novica, da je po kratki bolezni preminil Kofi Atta Annan, sedmi generalni sekretar Združenih narodov, človek presežkov, ki je v devetdesetih letih 20. stoletja v organizacijo vnesel prepotrebne reforme in jo rešil skorajšnjega bankrota, za kar je leta 2001, skupaj z Združenimi narodi, prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. 
Več...

Številka 9-10/2018

Vztrajanje nas, ki prenašamo poslanstvo prava

Uvodnik ponuja razmislek o poslanstvu prava in o tem, kako pravo doživlja posameznik ob začetku kariere ter pozneje ob različnih poklicnih izkušnjah in preizkušnjah. 
Več...

Dejanska skupnost etažnih lastnikov: procesnopravni vidiki

Posebnosti večstanovanjskih stavb v etažni lastnini se kažejo predvsem na področju upravljanja skupnih delov, ki je zaradi (pogosto) velikega števila etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah lahko oteženo. Teorija se po vzoru tujih pravnih ureditev zavzema za priznanje sposobnosti biti stranka dejanski skupnosti etažnih lastnikov na podlagi tretjega odstavka 76. člena ZPP. 
Več...

Trajnostni razvoj in slovensko pravo energetike

Avtor proučuje pravno naravo in vsebino načela trajnostnega razvoja v panogi energetike, kot je urejena v slovenskem pravnem redu, s poudarkom na ureditvi v Energetskem zakonu (EZ-1).
Več...

Ugovor zoper sklep o izvršbi in dolžnikova pravica do izjave v postopku

Ustavna in konvencijska pravica do izjave v postopku mora biti zagotovljena tudi v civilnem izvršilnem postopku. Dolžnik, zoper katerega se v izvršbi prisilno izvršuje upnikova terjatev, mora tako imeti možnost, da se brani zoper dovoljeno izvršbo. Sodišče sklep o izvršbi izda v enostranskem postopku, zato se dolžnikova pravica do izjave uresničuje predvsem z ugovorom zoper sklep o izvršbi. Pri zakonski ureditvi ugovora mora biti zagotovljeno ustrezno razmerje med dolžnikovo pravico do izjave na eni strani in upnikovo pravico do učinkovite izvršbe, ki je sestavni del ustavne in konvencijske pravice do sodnega varstva na drugi strani.
Več...

O ustreznosti normiranja biološkega kriterija v biološko psihološki metodi ugotavljanja neprištevnosti

Normirana biološko-psihološka metoda ugotavljanja neprištevnosti je neustrezna in vse od svojega nastanka je tarča teoretičnih kritik, v sodni praksi pa nevarne neposlušnosti z uporabo metode zunaj zakonske zamejitve.
Več...

IGLIČAR, Albin: Ob priznanju

Besedilo je zahvalni govor, ki ga je imel avtor ob prejemu nagrade Zveze društev pravnikov Slovenije za življenjsko delo v Portorožu, 11. oktobra 2018.
Več...

Številka 11-12/2018

Trije stebri pravne države in Pravna fakulteta v Ljubljani

Pravna država je demokratična država, ki temelji na delitvi oblasti in v kateri je delovanje državnih organov vezano na veljavno pravo. In čeprav sprejema pravne predpise predstavniško telo, v katerem sedijo politiki, je bistveno, da ima možnost in željo najti pravnike, ki mu morejo pri tem strokovno svetovati.
Več...

Pravni red na prepihu – Evropa na pragu 100. obletnice Versajske mirovne pogodbe

Evropa in svet sta bila v zadnjih letih priča več neprimerljivim izzivom temeljev nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava. Države se ne zmenijo za odločbe pristojnih sodišč, ogrožajo obstoj mednarodnih pogodb, ali pa ustavna načela potiskajo na rob. Kod posledica so pravne vrednote nespoštovane, izkušnje preteklosti ignorirane ali pa pristransko tolmačene. Vse to ogroža mirno prihodnost.
Več...

Razlaga instituta subsidiarne zaščite v evropskem azilnem sistemu

Članek obravnava institut subsidiarne zaščite, ki je ena od oblik mednarodne zaščite v Evropski uniji in je trenutno urejena z Direktivo 2011/95/ES oziroma Kvalifikacijsko direktivo II. Subsidiarna zaščita je bila v pravo EU vpeljana na podlagi praks držav članic in pomeni zaščito, ki dopolnjuje Konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951.
Več...

Odškodninska odgovornost zdravilcev

Zdravilci v skladu z Zakonom o zdravilstvu odgovarjajo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Slovenska sodišča dopuščajo, da oškodovanci uveljavljajo odškodnino tako na podlagi pogodbenega temelja kot tudi na podlagi civilnega delikta. Protipravnost se lahko izrazi v obliki napak pri pojasnil- ni dolžnosti ali izostanka pojasnilne dolžnosti, v obliki zdravilske napake ali v nespoštovanju določbe o napotitvi na medicinsko zdravljenje.
Več...

Pogrebna dejavnost: trg, regulacija ali monopoli

Članek obravnava (ne)ustreznost nove ureditve izvajanja pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Več...

Aktualnost motivov za kazensko pravo v preteklosti in danes

Motivi za kazniva dejanja in tudi motivacijski cilji s poštenimi sredstvi so se skozi zgodovino spreminjali, kakor so se spreminjale tudi vrednote. Že Platon je zahteval prevlado pravičnih motivov, za kar mora poskrbeti država. Rimsko pravo je zaradi nedopustnega nagiba (kavze) pravnega posla štelo, da gre za prevaro. V poznejših obdobjih so motivi prevzemali negativno vlogo, ker so absolutistični družbeni sistemi namesto nevarnosti dejanja skozi (domnevne) storilčeve motive skušali dokazovati nevarnost storilcev.
Več...

Veliki komentar Kazenskega zakonika

V tujih državah so veliki in poglobljeni (znanstveni) komentarji standardni del pravne kulture, temeljni stebri pravne znanosti na področju posebnega dela kazenskega prava in ključni strokovni orientir zakonodajalcu pri skrbi za katalog inkriminacij.
Več...

Pravni terminološki slovar

Jezik v družbi nastopa kot izraz človekove zavesti in samozavesti ter kot osnovno sredstvo komunikacije med ljudmi. Jezik je tudi najpomembnejše sredstvo za izražanje vsebine pravnih norm in pravnih pojmov. Številni izrazi ljudskega jezika imajo v pravnih razmerjih drugačen ali natančnejši pomen kot v vsakdanjem govoru. Poleg tega nastopajo v pravni sferi specifični pravni izrazi oziroma termini. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo