Številka 1–3/2008

O Kafkovi pravni filozofiji

Gre za predstavitev oziroma razmišljanje ob knjigi dr. Janka Ferka Pravo je »Proces«.
Več...

Številka 4–6/2008

Oblastni ukrepi zoper socialne marginalne skupine

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela Susanne Paula Leiterer »Zero Tolerance« gegen soziale Randgruppen?
Več...

Temelji mednarodnega prava

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela dr. Danila Türka Temelji mednarodnega prava.
Več...

Številka 7-8/2008

Šport & pravo

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela Šport & pravo, ki je slovenski prvenec na tem področju.
Več...

Tri imenitne razprave o novostih v mednarodnem kazenskem pravu

Avtor v prispevku predstavi tri razprave hrvaških strokovnjakov o novih pravnih institutih, ki so nastajali v normativnih aktih in v sodni praksi mednarodnih kazenskih sodišč od nürnberškega, preko haaškega za nekdanjo Jugoslavijo do Rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča.
Več...

Številka 11-12/2008

Zbornik znanstvenih razprav

Akademsko leto 2008/2009 je prineslo že 68. številko Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki vsako leto najširši strokovni javnosti omogoči vpogled v pestro raziskovalno dejavnost zaposlenih. Tokrat je dvanajst razprav prvič ugledalo luč sveta v izdaji Pravne fakultete in založbe GV Založba.
Več...

Številka 1-2/2009

Rimsko pravo (dr. Janez Kranjc, Rimsko pravo)

Gre za recenzijo knjige dr. Janeza Kranjca »Rimsko pravo«, ki je izšla leta 2008 pri GV Založbi.
Več...

Številka 7-8/2009

Dedno pravo

Gre za recenzijo oziroma predstavitev dela Dedno pravo, avtorjev dr. Karla Zupančiča in dr. Viktorije Žnidaršič Skubic.
Več...

Številka 11-12/2009

Zbornik znanstvenih razprav

Gre za predstavitev Zbornika znanstvenih razprav iz leta 2009.
Več...

Akademik Stojan Cigoj – človek za vse čase

Gre za predstavitev dela z naslovom Stojan Cigoj (1920–1989), Zbornik razprav s simpozija SAZU ob 20-letnici smrti.
Več...

Številka 1-2/2010

Kako Dworkina ne jemati resno

Recenzija dela Roka Svetliča Filozofija prava Ronalda Dworkina opozarja na nekatere resne slabosti dela, ki so posledica pomanjkljivega poznavanja področja raziskovanja.
Več...

Številka 5-6/2011

Aristotel, Politika

Več...

Zbornik znanstvenih razprav 2010

Več...

Zbornik razprav s simpozija SAZU ob 10. obletnici smrti akademika Aleksandra Bajta

Več...

Številka 7-8/2011

Ronald Dworkin: Izbrane razprave

Več...

Številka 9-10/2011

Med avtoriteto in razlago (Joseph Raz: Between Authority and Interpretation)

Zadnja monografija znanega pravnega filozofa Josepha Raza je zbirka razprav o različnih vprašanjih, ki se jih je Raz že loteval, pa tudi o povsem novih tematikah. V delu se Raz zavzema za možnost splošne pravne teorije (čeprav s partikularnimi primesmi), ki stremi k razkrivanju narave prava, in sprejema možnost številnih nujnih povezav med pravom in moralo, ne da bi opustil temeljno izhodišče pravnega pozitivizma, tezo o družbenem izviru prava. V pronicljivi kritiki odprtega pravnega pozitivizma Raz predlaga nov način razumevanja odnosa med pravom in moralo, ki daje prednost morali pred pravom. Delo prinaša tudi vrsto razprav o razlagi, v katerih Raz ponuja domiselno in večplastno analizo razlage, s katero osvetli napetost med ohranjajočimi in inovativnimi prvinami, ki se prepletajo pri vsaki razlagi prava.
Več...

Številka 11-12/2011

Zbornik znanstvenih razprav 2011

Predstavitev Zbornika znanstvenih razprav 2011, ki ga izdaja Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, na kratko oriše bistvena vprašanja, o katerih razpravljajo avtorji člankov v tem zborniku. Predstavitev se tako dotakne vrste pravnih področij, od kazenskega prava, mednarodnega prava, pravno-ekonomske znanosti do prava EU in delovnega prava.
Več...

Primerjalno korporacijsko upravljanje

Predstavitev knjige Rada Bohinca Comparative Corporate Governance, ki jo je izdala Fakulteta za management Univerze na Primorskem, predstavlja obsežen pregled primerjalnega korporacijskega prava in izpostavi vprašanje, katera pot prihodnjega razvoja gospodarskih institucij, pravnih načel in pravil, teorije in prakse korporacijskega upravljanja lahko ponudi izhod iz gospodarske in finančne krize. 
Več...

Številka 1-2/2012

Viharne vode Svobodnega morja

Svobodno morje Huga Grocija je eno ključnih besedil v evropski zgodovini. V knjižici se Grocij odločno zavzame za pravico do povsem svobodne plovbe in neomejeno pravico do trgovanja. Recenzija poskuša prikazati ozadje nastanka tega dela in vpliv, ki ga je imelo na poznejši razvoj pravnega položaja odprtega morja. Končno recenzija tudi kritično oceni slovenski prevod dela in uvodno študijo.
Več...

Mediacija v teoriji in praksi

Več...

Predhodni postopek v pravu Evropske unije

Članek predstavi knjigo Prethodni postupak u pravu Europske unije: Suradnja nacionalnih sudova s europskim sudom s področja prava Evropske unije v hrvaškem jeziku, ki vsebuje prispevke hrvaških strokovnjakov s tega področja in obravnava različne vidike postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije ter ga postavlja v širši okvir dialoga med tem sodiščem in nacio­nalnimi sodišči. Prikaz strnjeno predstavi posamezna poglavja knjige in analizira njen prispevek k teoriji in praksi glede predhodnega odločanja.
Več...

Številka 5-6/2013

Svetovni trgovinski sistem in omejitve suverenosti

Monografija dr. Irene Peterlin Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost obravnava razmerje med konceptom državne suverenosti kot enim najpomembnejših temeljev mednarodnih odnosov na eni strani in obveznostmi držav, ki izhajajo iz njihovega članstva v mednarodnih organizacijah, na drugi strani. Po temeljiti obravnavi zgodovinskega razvoja načela suverenosti avtorica predstavi WTO in njen pravni sistem. Tu posebno pozornost namenja razmerju med pravom WTO in nacionalnimi pravnimi redi držav članic, zlasti pa seveda razmerjem med pravom WTO in pravom Slovenije ter pravom EU. Pomemben del te predstavitve je sistem reševanja sporov. Nato avtorica analizira za države članice najbolj omejujoče multilateralne sporazume WTO, iz katerih poskuša izluščiti in argumentirati relevantne obveznosti držav članic. Pri tem vključuje tudi izbrane primere iz dosedanje prakse Telesa za reševanje sporov, da bi tako preverila učinek obravnavanih sporazumov v praksi. Avtorica ugotavlja, da je legalizirani koncept »vestfalske« suverenosti, katerega ključni atribut je monopol nad izvrševanjem oblasti nad državnim območjem, ostal jedro instituta suverenosti vse do danes. Vendar pa imajo določbe mednarodnih pogodb prednost pred enostranskim ravnanjem držav, kar pomeni negacijo absolutnega koncepta suverenosti. To se še posebej kaže pri WTO, ko države članice privolijo v omejitev dela suverenih pristojnosti v zameno za svobodno trgovino. Zelo pomembna omejitev suverenosti je obvezni in zelo učinkovit mehanizem reševanja sporov. Kljub številnim omejitvam in prenosu različnega obsega državne oblasti na mednarodne institucije so države še vedno nosilke suverenosti, vendar se ta koncept nenehno razvija in spreminja.

Več...

Svoboda tiska: sodni vrh ledene gore in pogled čezenj

Več...

Številka 9-10/2013

Zbornik v počastitev Alenke Šelih

Zbornik ob osemdesetletnici akademikinje in zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani vsebuje 31 znanstvenih razprav s področja kazenskega prava, kriminologije, kazenskega pravosodja, človekovih pravic, kriminalitetne politike, obnavljalne pravičnosti, viktimologije, mladoletniškega sodstva in otrok s posebnimi potrebami. Tako sega skoraj na vsa področja, s katerimi se je jubilantka ukvarjala v svoji dolgoletni znanstveni, raziskovalni in pedagoški karieri. Polovico prispevkov so napisali njeni sodelavci pretežno s Pravne fakultete v Ljubljani in z Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani, drugo polovico pa so prispevali strokovnjaki iz 12 evropskih držav, ki jubilantkino delo dobro poznajo in so z njo sodelovali pri znanstvenih projektih ter pri delu v različnih institucijah.

Več...

Številka 1-2/2014

Vladavina prava za politike

Po uvodni zelo preprosti definiciji pojma vladavine prava se knjižica posveča trem vidikom vladavine prava. Najprej je na vrsti raven države, pri kateri avtorji poudarjajo zlasti načelo zakonitosti, pravila demokratične politične »igre« in človekove pravice kot končni smoter vladavine prava. Knjižica je namenjena politikom in zato najdemo ob skoraj vsaki zahtevi vladavine prava še posebno neposredno ali posredno opozorilo politikom.

Več...

Lastnina – pravnoteoretični pogledi na lastnino

Monografija Andreja Berdena podaja, tako kot kaže njen naslov, avtorjeve pravnoteoretične poglede na institut lastnine. Temeljna avtorjeva teza je, da lastnina danes ni več enoten koncept, ki bi temeljil na izključni pravici posameznika, da predmet svoje lastninske pravice uživa, uporablja in z njim razpolaga. Lastnina se glede na svoj predmet razlikuje. Tako se lastnina predmetov za osebno rabo bistveno razlikuje od lastnine nepremičnin, še zlasti ko gre za nepremičnine posebnega pomena, kot so kmetijska zemljišča in gozdovi. Pri slednjih je vsebina lastninske pravice večinoma določena z javnopravnimi omejitvami, ki so, kot poudarja avtor, del lastninske pravice same.

Več...

Številka 3-4/2014

O knjigi (Ustavno)sodno odločanje

Knjiga ponuja poglede na pomen, vsebino in način ustavnosodnega in sodnega odločanja. V prvem delu avtorji analizirajo sodstvo kot socialni podsistem in sodniško etiko. Obravnavajo temeljna vprašanja razlage pravnih besedil s pomočjo teorije argumentacije s poudarkom na zahtevi po ustavnoskladni razlagi zakonov. Prikažejo razvoj in uporabo načela sorazmernosti v ustavnosodni presoji ter vpliv sodne prakse na sodno odločanje. V drugem delu so obravnavani uporaba načela vestnosti in poštenja v sodnem odločanju in nekateri vidiki odškodninskega prava. Analizirane so odločitve Ustavnega sodišča RS na področju ugotavljanja starševstva in socialne varnosti. V tretjem delu pa avtorji obravnavajo razmerje med pravom Evropske unije in ustavnim pravom, vpliv sodb Evropskega sodišča za človekove pravice na domačo ustavnosodno presojo, načela mednarodnega prava kot kriterij ustavnosodne presoje in pravni interes kot procesno predpostavko ustavnosodne presoje. 

Več...

Številka 5-6/2014

Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij

Prof. dr. Zvone Vodovnik v publikaciji v dveh delih z naslovoma Normativni temelji delovnih razmerij in Normativni temelji socialnih razmerij prikaže strukturiran pravni pregled delovnega prava in prava socialne varnosti. Obravnava delovna razmerja delavcev in posebnosti, ki veljajo za delovnopravni položaj javnih uslužbencev. Pomemben del nameni tudi kolektivnemu delovnemu pravu z obravnavo tematik kolektivnega sporazumevanja, sodelovanja zaposlenih pri upravljanju in stavke. Posebno poglavje nameni reševanju individualnih in kolektivnih delovnih sporov. V drugem delu obdela posamezne sisteme socialnih zavarovanj in socialnega varstva, vključno s starševskim varstvom. Publikacija, ki je sicer namenjena predvsem študentom, tudi drugim bralcem ponuja pravni pregled navedenih področij. 

Več...

Hrestomatija sociologije prava

Eden od prvih korakov vsakogar, ki ga zanima pravo tudi onkraj dogmatičnega okvira, ki ga zarisuje pravno besedilo, je, da se razgleda po širokem polju teoretskih izhodišč sociološkega oziroma družboslovnega ukvarjanja s pravom. Prav ta izhodišča predstavlja knjiga Pravo in družba (druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2014). Prvi del knjige je spremna študija, avtor katere je hkrati urednik knjige, prof. dr. Albin Igličar. Razprava strnjeno in pregledno poda potreben kontekst za nadaljnje branje drugega, osrednjega del knjige. Tega sestavljajo prevodi besedil svetovnih in domačih klasičnih avtorjev s področja sociologije prava, ki so nepogrešljivi za vse raziskovanje med pravom in družbo tudi v našem prostoru in času. Zaradi takšnega pristopa k predstavitvi pravnosociološke misli je delo mogoče označiti kot hrestomatijo sociologije prava.

Več...

Številka 7-8/2014

Dr. Žun ob začetkih sociologije prava na Slovenskem

V 19. stoletju je sociologija prava nastajala vzporedno z občo sociologijo in ostajala v njenem okviru. V samostojno znanstveno disciplino se je izločila šele kasneje, ko se je obča sociologija že uveljavila in dobila status akademske discipline, to je na začetku 20. stoletja. Sociologija prava v Sloveniji je izhajala iz spoznanj obče sociološke teorije ter uporabe socioloških metod pri pojasnjevanju prava kot družbenega pojava. Dr. Žun je zato s tako širokim pristopom pojasnjeval socialne, interesne, politične, kulturne in ekonomske okoliščine, zaradi katerih so nekateri družbeni odnosi urejeni s pravnimi normami, ter ugotavljal skladnost realnih odnosov z idealnimi normami in spoznaval vsebino pravne kulture v globalni družbi.

Več...

Pomen ustavnosti in ustavna demokracija: zbornik ob dvajsetletnici slovenske ustave

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Ustavno sodišče Republike Sloveniji sta ob dvajseti obletnici sprejema Ustave Republike Slovenije izdali znanstveni zbornik z naslovom Pomen ustavnosti in ustavna demokracija. Uredil ga je prof. dr. Igor Kaučič. Združuje enaintrideset prispevkov, večina jih je v slovenskem jeziku, sedem pa v angleškem. Njihovi avtorji so jih priznani domači in tuji (ustavni) pravniki, univerzitetni učitelji, ustavni sodniki in drugi ugledni pravniki. Prispevki so razdeljeni v tri podnaslovljene vsebinske sklope: Pomen ustavnosti in ustavna demokracija, Razmerja med ustavnim sodiščem, državnimi in meddržavnimi organi ter Izbrana vprašanja slovenske ustavnosti. Uvod v zbornik je slavnostno predavanje prof. dr. Franceta Bučarja, predsednika osamosvojitvenega zasedanja Skupščine Republike Slovenije ter njene ustavne komisije, ki ga je imel na dvodnevni mednarodni znanstveni konferenci. Ta je v počastitev dvajsetletnice slovenske ustave potekala 21. in 22. decembra 2011 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije pod naslovom Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija.

Več...

Številka 9-10/2014

Watson o slabostih ameriškega pravnega izobraževanja

Delo znanega pravnega zgodovinarja in strokovnjaka za primerjalno pravo Alana Watsona je odkrita in neposredna ocena številnih slabosti, ki jih je avtor zaznal na svoji dolgoletni in nadvse uspešni poklicni poti profesorja prava na ameriških univerzah. Njegova končna ocena o sistemu ameriškega pravnega izobraževanja je izrazito negativna, mnogo bolj zanimiva pa so njegova razmišljanja o številnih slabostih izobraževanja bodočih pravnikov. Njegovi pronicljivi uvidi v težave in pomanjkljivosti sokratične metode (poučevanja prava), vsenavzočnih zbirk primerov (ki so postale edini učni pripomoček) in institucije Law Reviews (visoko cenjenih znanstvenih revij, ki jih urejajo študenti prava) so, čeprav so brez dvoma kontroverzni, spodbuda za razmislek o samoumevno sprejeti predpostavki o kakovosti ameriškega pravnega študija.

Več...

Horizontalno učinkovanje ustavnih pravic v Nemčiji in Rusiji

Avtor prikazuje knjigo Anastasie Berger, v kateri ta primerja horizontalne učinke ustavnih pravic v Nemčiji in Rusiji (Die Bindung der Bürger an die Grundrechte, Ein Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Russland, Duncker & Humblot, Berlin 2014, 271 strani). To pomeni predvsem prikaz neposrednega ali posrednega učinkovanja ustavnih pravic na zasebno pravo. V ustavi Ruske federacije se drugače kot v nemškem Temeljnem zakonu kažejo predstave kolektivnega sožitja v ruski družbi. Socialni element igra v ruskem ustavnem pojmovanju osrednjo vlogo. Država po ruskem pojmovanju obstaja z namenom, da bi skupno življenje urejala in ga izboljšala, kar naj bi hkrati pomenilo tudi mejo njenega delovanja. Omejevanje zasebnopravne avtonomije in pogodbena prisila pomenita uresničevanje načela socialne države ter varovanje državljanskih svoboščin.

Več...

Številka 1-2/2015

Primerjava ustavne varstvene dolžnosti države v Nemčiji in v Združenih državah Amerike

Avtor predstavi knjigo Mare Gerbig, v kateri ta primerja vlogo države pri uresničevanju ustavnih pravic v Nemčiji in v Združenih državah Amerike (Grundrecht auf staatlichen Schutz, Ein Vergleich von Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, Duncker & Humblot, Berlin, 285 strani). Temeljna razlika med sistemoma je, da velja v Nemčiji koncept večdimenzionalnosti ustavnih pravic, katerega posledica je razvoj varstvenih dolžnosti države (grundrechtliche Schutzpflichen). V Združenih državah Amerike se je ohranilo defenzivno pojmovanje ustavnih pravic, zato judikatura širi pojem države prek doktrine state action.

Več...

Številka 3-4/2015

Argumentacija v pravu. Od življenjskega primera do pravne odločitve

Monografija profesorja Marijana Pavčnika, posvečena pravni argumentaciji, je izšla v slovenščini kot 47. zvezek zbirke Pravna obzorja. Gre za razširjeno prvo izdajo, iz leta 1991 (ponatis: 1998, 12. zvezek) in dopolnitev druge izdaje, iz leta 2004 (25. zvezek). Po Pavčnikovem mnenju je v naravi pravnega pojava to, da niti teorija argumentacije ne more ponuditi dokončnih rešitev, ki bi jih lahko neposredno uporabili. Z vidika pravnih odločitev v konkretnih primerih so dane le življenjske situacije, formalni pravni viri in pravne vrednote, ki so se uveljavili v pravnem redu. Teorija argumentacije pojasnjuje pomen povezave med temi prvinami, ki tvorijo okvir pravnega odločanja in ga vsebinsko definirajo. Te prvine niso relevantne same po sebi, ampak pridobijo pomen glede pravne odločitve šele, ko jih med seboj povežemo in ocenimo njihove medsebojne odnose. Avtor gradi svoj filozofsko-pravni projekt domiselno in natančno, s čutom za notranjo koherenco ter občudovanja vrednim opozarjanjem na literaturo (str. 479–520), pri tem pa ponuja mnogo izvirnih in navdihujočih rešitev problemov.

Več...

Otrokove pravice v Sloveniji

Predstavljen je Zbornik Otrokove pravice v Sloveniji od normativnih standardov do učinkovitega varstva, ki je izšel ob 25-letnici Konvencije o otrokovih pravicah v založbi Založbe FDV in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije decembra 2014. V zborniku je predstavljena Konvencija o otrokovih pravicah in njena implementacija v slovenskem pravnem sistemu, vključno s potrebo po ratifikaciji tretjega izbirnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v Sloveniji.

Več...

Številka 5-6/2015

Neodvisnost in nepristranskost sodišč/sodnikov po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah

Avtor predstavi knjigo Lyde Friederike Müller, v kateri obravnava neodvisnost in nepristranskost sodišč po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und spezifische Probleme in den östlichen Europaratstaaten. Duncker & Humblot, Berlin 2015, 329 strani). Avtorica v uvodnem delu predstavi splošne zahteve, ki jih morajo države članice izpolnjevati glede neodvisnosti in nepristranskosti sodišč po 6. členu EKČP, v nadaljevanju pa zlasti konkretne razmere v vzhodnih državah članicah Sveta Evrope: Rusiji, Ukrajini, Moldaviji, Gruziji.

Več...

Številka 7-8/2015

Benthamov »Fragment« in odkrivanje korenin sodobnosti

V kratki predstavitvi (prvega) slovenskega prevoda Fragmenta o vladavini Jeremyja Benthama avtor na kratko oriše okoliščine, v katerih je to kratko besedilo nastalo, in strnjeno predstavi štiri poudarke, ki se mu zdijo vredni pozornosti. Prvi poudarek se nanaša na Benthamovo razločevanje med dvema držama pri opisovanju prava: pristopom razlagalca in pristopom kritika, ki postavi temelje pozitivistične metodologije. Drugi poudarek se osredotoča na tako imenovano zapovedno teorijo prava, ki jo povečini povezujemo z Johnom Austinom. Avtor dokazuje, da bi kot resničnega avtorja te teorije morali priznati Benthama. Tretji poudarek izpostavlja Benthamovo kritiko naravnega prava, kar ga uvršča med prve polnokrvne pravne pozitiviste. Četrti poudarek pa izpostavlja redko opažen odlomek v Fragmentu, v katerem se zdi, da Bentham omenja možnost ustavnosodne presoje zakonov in poda nekaj opažanj o taki možnosti. Avtor zaključi svoj zapis z nekaj opažanji o slovenskem prevodu dela.

Več...

Moralna pravila – misli ob knjigi Rainerja Erlingerja

Avtor ocenjuje knjigo Rainerja Erlingerja Nachdenken über Moral. Gewissensfragen auf den Grund gegangen. Augsburger Vorlesungen (Frankfurt na Majni 2012). Knjiga zajema Erlingerjeva predavanja, ki jih je imel na Univerzi v Augsburgu. Izhodišče Erlingerjevih predavanj so subtilna vprašanja, ki nastajajo v vsakodnevnih moralnih situacijah. Vprašanja dnevne morale imajo več in veliko obrazov. Ocena se z njimi spoprijema in jih na več primerih (denimo na primeru laži) problemsko strukturira.

Več...

Številka 9-10/2015

Čista teorija prava kot izziv

Ena ključnih vprašanj pravne teorije so, zakaj pravo kot tako velja, iz kje izhaja in kaj je poslednja (najvišja) norma, ki ga utemeljuje (oz. mu daje veljavo). S temi vprašanji so se ukvarjali tudi Hans Kelsen in člani njegovega seminarja, med katere je sodil Leonid Pitamic. Delo akademika Marijana Pavčnika Čista teorija prava kot izziv je v svojem bistvu prikaz nekaterih Pitamičevih pomislekov, idej, misli oz. ugovorov, ki osvetljujejo nekatere vidike razvoja čiste teorije prava ter Pitamičev prispevek in presežek v njem.

Več...

Številka 1-2/2016

Sodelovanje več oseb pri izvršitvi kaznivega dejanja – izziv za kazensko pravo

V prispevku je prikazana monografija izrednega profesorja dr. Matjaža Ambroža Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu (Ljubljana 2014), v kateri se avtor ukvarja s težavami, ki jih kazenskemu pravu povzroča sodelovanje več oseb pri izvršitvi kaznivega dejanja. Monografija je razdeljena na dva dela, in sicer je v prvem delu obravnavano storilstvo, v drugem pa udeležba (v ožjem pomenu). Ker so v knjigi predstavljeni in kritično ovrednoteni različni teoretični koncepti ter sodna praksa storilstva in udeležbe, gre za pomemben prispevek k razvoju kazenskopravne dogmatike. Avtor monografije pravne probleme obravnava dogmatično dosledno, vendar na zanimiv in razumljiv način.

Več...

Številka 3-4/2016

Sistem brezplačne pravne pomoči v Nemčiji pred novimi izzivi

Avtor predstavlja knjigo Marca Gogolina, v kateri ta obravnava nove izzive pri urejanju sistema brezplačne pravne pomoči v Nemčiji (Die Deutsche Prozesskostenhilfe im Umbruch, Anforderungen und Bedürfnisse einer modernen Rechtshilfe unter Einordnung sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen und Einbeziehung aktueller europäischer und internationaler Rechtsentwicklungen, Duncker & Humblot, Berlin 2015, 435 strani).

Več...

Številka 11-12/2016

Revija Odvetnik v letu 2016

Revija Odvetnik, ki izhaja od 1. decembra 1998, je strokovno in informativno glasilo Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), članki pa so dostopni tudi na portalu OZS (<http://www.odv-zb.si>). V letu 2016 so izšle štiri redne številke ter posebna številka s članki predavateljev na tradicionalni Odvetniški šoli, ki je bila 15. in 16. aprila 2016 v Portorožu. V tokratnem prispevku v reviji Pravnik pa so objavljeni povzetki najbolj zanimivih člankov iz letošnjih petih številk (leto XVIII, št. 74−78), besedilo pa je pripravil odgovorni urednik revije Odvetnik Andrej Razdrih. 

Več...

Številka 1-2/2017

Prevozno pravo

Minilo je več kot petnajst let od prve izdaje knjige Prevozno pravo, ki jo je za študente Fakultete za pomorstvo Univerze v Ljubljani napisal prof. dr. Marko Pavliha. Pred kratkim je izšla tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja. 

Več...

Številka 5-6/2017

Varstvo pravnih oseb kot nosilcev človekovih pravic v Nemčiji, Švici in Združenih državah Amerike

Avtor predstavlja knjigo Mirjam Baldegger, v kateri ta obravnava varstvo človekovih pravic pravnih oseb v različnih državah (Menschenrechtsschutz für juristische Personen in Deutschland, der Schweiz und den Vereinigten Staaten, Begründungsmodelle der korporativen Menschenrechtsträgerschaft. Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 2017, 841 strani). 

Več...

Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju

Monografija Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju je posvečena 70-letnici profesorja dr. Cirila Ribičiča. Gre za zbirko devetnajstih strokovnih in znanstvenih besedil z ustavnopravnega področja, ki so jih zgolj za to priložnost pripravili ugledni tuji in domači strokovnjaki ter strokovnjakinje. 


Več...

Številka 7-8/2017

Pravice v zaporu: pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice

Monografija Pravice v zaporu: pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice prinaša celovito in analitično poglobljeno obravnavo pravic zapornikov in pripornikov v luči sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Avtorja kritično obravnavata izvrševanje in varstvo konvencijskih pravic v zaporu v celotnem prostoru Sveta Evrope, temeljito pa analizirata tudi skladnost slovenskega zaporskega sistema s sodno prakso ESČP.

Več...

Številka 9-10/2017

Legal Philosophy in The Twentieth Century: The Civil Law World

Delo v dveh zvezkih z naslovom Legal Philosophy in The Twentieth Century: The Civil Law World, ki sta ga uredila Enrico Pattaro and Corrado Rovesi zaključuje zbirko dvanajstih del The Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V zbirki skuša glavni urednik Enrico Pattaro prikazati pravno filozofijo v vseh njenih teoretičnih in zgodovinskih vidikih.
Več...

Številka 11-12/2017

Podjetje v pravu

Delo kompleksno analizira, vrednoti in ponuja razumevanja podjetja, avtor pa ponuja celovit uvid v razmerje med podjetjem in pravom.
Več...

Številka 5-6/2018

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim

Avtor predstavi knjigo Mateje Jeraj in Jelke Melik »Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog«, ki je izšla pri Arhivu Republike Slovenije leta 2017 kot drugi del (prvi del je izšel leta 2015) širše razprave in neke vrste sklepno razmišljanje o t. i. Nagodetovem procesu. 
Več...

Številka 7-8/2018

Časovnost razlage zakona

Avtor predstavi knjigo Časovnost razlage zakona, ki je leta 2018 izšla pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti kot rezultat znanstvene konference.
Več...

Številka 11-12/2018

Veliki komentar Kazenskega zakonika

V tujih državah so veliki in poglobljeni (znanstveni) komentarji standardni del pravne kulture, temeljni stebri pravne znanosti na področju posebnega dela kazenskega prava in ključni strokovni orientir zakonodajalcu pri skrbi za katalog inkriminacij.
Več...

Pravni terminološki slovar

Jezik v družbi nastopa kot izraz človekove zavesti in samozavesti ter kot osnovno sredstvo komunikacije med ljudmi. Jezik je tudi najpomembnejše sredstvo za izražanje vsebine pravnih norm in pravnih pojmov. Številni izrazi ljudskega jezika imajo v pravnih razmerjih drugačen ali natančnejši pomen kot v vsakdanjem govoru. Poleg tega nastopajo v pravni sferi specifični pravni izrazi oziroma termini. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo