Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 3-4/2012

Odstranitev odvetnika zaradi neodvisnosti in nepristranskosti arbitražnega senata

Prispevek obravnava problematiko odstranitve odvetnika iz arbitražnega po- stopka, ko se pojavi dvom o neodvisnosti in nepristranskosti arbitražnega se- nata. Avtor najprej predstavi dve zadevi s področja mednarodne investicijske arbitraže, ki sta v javnosti zaradi zadevne problematike najbolj odmevni. V zve- zi z njima nakaže na zaključke arbitražnih senatov in se na tej podlagi sprašuje, ali imajo tudi arbitražni senati v zasebni mednarodni gospodarski arbitraži pristojnost, da odstranijo odvetnika iz postopka, na kar odgovarja pritrdilno. Problematika je tesno povezana s pravico po poštenega sojenja in konfliktom, ki nastane med dvema sestavinama te pravice, namreč med pravico do neod- visnega in nepristranskega sodišča ter pravico do svobodne izbire pravnega zastopnika. Odgovor na vprašanje, kje je ravnovesje med tema pravicama, je treba iskati v vsakem konkretnem primeru posebej. Na koncu prispevka avtor opozori na posledice, ki lahko doletijo arbitražno odločbo v postopku zasebne mednarodne gospodarske arbitraže, če bo odločitev arbitražnega senata glede (ne)odstranitve odvetnika zaradi neodvisnosti in nepristranskosti arbitražne- ga senata napačna.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo