Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 5-6/2011

Šole med pedagogiko in upravnim odločanjem – izhodišča za binaren model postopkov

 V zadnjih letih se čedalje bolj poudarja nujnost rabe vsaj temeljnih načel in pravil upravnega postopka kot del pedagoškega procesa, kadar se v sklopu izo- braževanja (in vzgoje) kot javne službe v javnem interesu odloča o pravicah in obveznostih učencev, dijakov in študentov. Upravni postopek pa je v jedru sicer pot, kako po pogojih področnih predpisov strankam v razmerju do pra- vic drugih in javne koristi oziroma države priznavati upravnopravne koristi oziroma nalagati dolžnosti (npr. plačilo davka). Namen in koncept upravnega postopka je tako neredko lahko celo v nasprotju s cilji pedagoškega procesa. Pravila predvsem Zakona o splošnem upravnem postopku delno omejujejo pedagoge in upravljavce v šolstvu v za pedagoško doktrino potrebni avtono- miji izobraževalnih zavodov in učiteljev. V članku avtorica poudarja, zakaj in v katerem minimalnem obsegu pa je procesno varstvo učencev, dijakov in štu- dentov potrebno poleg oziroma kot del pedagoškega procesa, tudi po izkušnjah v Nemčiji in ZDA. Avtorica sklepno za rešitev nasprotij oblikuje izhodišča za binaren model postopkov v šolstvu na podlagi merila dogovornega reševanja kolizije interesov.
Več...

Številka 3-4/2013

Pravica biti slišan v upravnih postopkih po slovenski ustavnosodni praksi

Prispevek obravnava pravico biti slišan kot ključno načelo pravic obrambe v demokratični državi, kot se izraža v teoriji, primerjalno v EU ter slovenski ustavnosodni praksi v upravnih zadevah. Razumevanje pravice biti slišan, ki temelji na človekovem dostojanstvu in enakem varstvu pravic, je v upravnih postopkih specifično zaradi nadrejenega javnega interesa in materialne resnice. Po drugi strani je pomen udeležbe strank toliko večji, kot je prikazano v prispevku z analizo okoli 40 odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadnjih dvajsetih letih. Iz teorije in sodne prakse je mogoče razbrati več elementov pravice biti slišan, kot so vpogled v spis, obveščanje in vročanje, zastopanje, obrazložitev odločitve in pravno varstvo. Slovensko Ustavno sodišče pri razlagi teh načel in pravil deluje zmerno aktivno, kar omogoča nadaljnji vrednostno usmerjen razvoj pravice biti slišan v upravnih razmerjih.

Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo