Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1–3/2008

Pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah v Sloveniji s strani tujcev

Prispevek obravnava vprašanja, kdo, pod kakšnimi pogoji in zakaj lahko pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji. Režim pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah variira glede na pravno podlago pridobitve pravice ter tudi glede na toAna Vlahek, kdo je tujec oziroma v kateri drugi državi ima prebivališče oziroma sedež.
Več...

Številka 11-12/2009

Akademik Stojan Cigoj – človek za vse čase

Gre za predstavitev dela z naslovom Stojan Cigoj (1920–1989), Zbornik razprav s simpozija SAZU ob 20-letnici smrti.
Več...

Številka 3-4/2010

Pravnoposlovni prenos lastninske pravice na premičninah med živimi v francoski pravni ureditvi

Francoski konsenzualni transferni sistem, po katerem se lastninska pravica v osnovi prenese s prenosnika na pridobitelja s samo sklenitvijo pogodbe, in ne z izročitvijo, se je razvil pred osemsto leti. Francoskemu konsenzualizmu danes očitajo predvsem to, da ne nudi zadostne varnosti v pravnem prometu in da otežuje dokazovanje prenosa. Zaradi teženj poslovne prakse naj bi se njegova vsebina vrnila nazaj k rimskopravni tradiciji.
Več...

Številka 7-8/2016

Novosti na področju odškodninskih tožb zaradi kršitev evropskega antitrusta

Avtorica v članku predstavlja trenutno unijsko in slovensko ureditev zasebnopravnega uveljavljanja antitrusta ter analizira določila nove Direktive 2014/104 o nekaterih pravilih glede odškodninskih zahtevkov in postopka zaradi kršitev evropskega in nacionalnega antitrusta, ki jo morajo države članice implementirati do 27. decembra letos. Opozarja na ključne vsebine nove ureditve in na potrebo po pravilnem in premišljenem ter posledično vsebinsko ustreznem prenosu direktive v slovensko zakonodajo ter analizira trenutni osnutek predloga novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G), ki bo v naš pravni red prenesla obravnavano direktivo.

Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo