Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 5-6/2012

Izbrani procesnopravni vidiki prenehanja pravdne stranke z vidika pravil o prekinitvi postopka

Za pravdni postopek je značilen položaj dveh strank, med katerima obstaja spor, ki ga mora sodišče rešiti. V primeru prenehanja stranke, kar avtor ra- zume kot dogodek, pri katerem pride do prenehanja sposobnosti biti stran- ka pravdnega postopka (predvsem smrt fizične osebe in izbris pravne osebe iz ustreznega registra), nastane v materialnopravni sferi položaj, ki mu mora slediti ustrezen odziv tudi na procesnopravnem področju, saj je meritorno od- ločbo mogoče izdati le pod pogojem, da v pravdo vstopi nova stranka, ker prej- šnje preprosto ni več. Prenehanje stranke zahteva zelo različne procesnoprav- ne odzive, zato se avtor v članku posveti trem izbranim procesnim situacijam, ki so predstavljene z vidika dognanj procesnopravne teorije in sodne prakse. Najprej je s pomočjo narave pravdnega postopka utemeljeno procesnopravno nasledstvo, nato je predstavljena procesnopravna situacija pri izbrisu pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije, sledi pogled na uporabo izjeme iz drugega odstavka 207. člena Zakona o pravdnem postopku in za konec so predstavljeni še problemi prenehanja pravdne stranke v povezavi z revizijskim postopkom.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo