Nekaj misli o spoštovanju Ustave in ravnanju v skladu z njo v našem vsakdanu

Pravnik, Ljubljana 2024, let. 79 (141), št. 1-2

Avtorica ponudi nekaj poudarkov o tem, kaj temelji ustavnega reda, med njimi človekove pravice, človeško dostojanstvo in temeljna ustavna načela, zahtevajo od vsakega posameznika in od nosilcev posameznih vej oblasti. Ljudje se za- vedajo človekovih pravic, ki jim pripadajo, vendar jih morajo uresničevati od- govorno, tako da vedno spoštujejo človekove pravice in dostojanstvo vsakogar drugega. Nosilci oblasti se morajo poleg tega vselej zavedati pomena in poslan- stva svoje funkcije v sistemu državne oblasti. Ustavno določene pristojnosti, ki jih morajo izvrševati skladno z ustavnim redom, so njihove ustavne dolžnosti. Načelo ločitve oblasti prepoveduje, da bi različne veje oblasti opuščale dejav- nosti iz svojega ustavnega delokroga. Če državni organi, vključno z zakono- dajalcem, ne spoštujejo odločb sodišč in ustavnega sodišča, zanikajo same te- melje ustavnega reda. Zato se morata zakonodajalec in vlada odzvati na vsako posamezno odločbo ustavnega sodišča o ugotovljeni protiustavnosti zakona v roku, ki ga določi ustavno sodišče, da bi se pravočasno odpravila ugotovljena protiustavnost in zavarovale človekove pravice naslovnikov zakonskih določb.

Ključne besede: človekove pravice, temeljna ustavna načela, vladavina prava, načelo ločitve oblasti, ustavne dolžnosti nosilcev državne oblasti, spoštovanje odločb ustavnega sodišča.

Spletno naročilo edicije: Številka 1–2/2024

*


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo