Primerjalni pregled instituta skrajne sile v kazenskem pravu

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 9-10, str. 517−540.

V tem prispevku avtor obravnava institut skrajne sile v kazenskem pravu z uporabo primerjalne metode. Najprej predstavi ureditve v evropskem kontinentalnem pravu, nato pa sledi pregled rešitev skrajne sile v common law sistemih Anglije in Združenih držav Amerike. Nazadnje sta analizirani ureditvi skrajne sile v KZ in KZ-1.
V tem prispevku avtor obravnava institut skrajne sile v kazenskem pravu z uporabo primerjalne metode. Najprej predstavi ureditve v evropskem kontinentalnem pravu: skupaj so obravnavane nemška, avstrijska in švicarska ureditev,
ki so si v marsičem podobne, posebej pa sta analizirani francoska in italijanska ureditev. Nato sledi pregled rešitev skrajne sile v common law sistemih Anglije in Združenih držav Amerike. Za vsakega izmed navedenih sistemov
avtor navede kratek oris razvoja ureditve skrajne sile, veljavno pozitivnopravno ureditev in prevladujoča stališča pravne teorije ter morebitne kritike obstoječih sistemov. Nazadnje sta analizirani ureditvi skrajne sile v KZ in KZ-1.
S sprejetjem KZ-1 je skrajna sila v okviru splošnega pojma kaznivega dejanja dobila povsem drugo mesto, ta novost pa je že izzvala mnoge kritike. Avtor zato skuša ugotoviti, v čem so poglavitne težave nove ureditve učinkovanja
skrajne sile in ali se takšni učinki skrajni sili pripisujejo tudi v katerem izmed predstavljenih pravnih sistemov.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo